The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. The decision in G.D. Searle & Co. v. Superior Court (1975) 49 Cal.App.3d 22, on which JCI also relies, mainly served to establish the ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. 12/21/20 - The Superior Court of Alameda County will be closed on Friday, December 25, 2020 for Christmas Day. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh Ngữ. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. This search page allows you to view (not print) the initial case creation petition (filing) for free for the first 5 days from the date of the filing. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. The Superior Court of California, County of Alameda, provides the public with online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). Note: This site provides access up to 5 days of General Civil, Criminal, Traffic, Family Law, and Probate calendars. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. The Alameda County Superior Court, officially the Superior Court of California, County of Alameda, is the California superior court with jurisdiction over Alameda County as established by Article VI of the Constitution of California. The information provided was submitted by the individual mediator. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. For criminal case records, visit the Criminal Record Request Portal . Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Computerized translations are only an approximation of the website's original content. ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. See the record of actions for individual cases and daily court calendars Open Access DISCLAIMER: All information provided by the Superior Court of California, County of Contra Costa, through this Internet service is provided "as is", with no warranties, express or implied, including the implied warranty of fitness for a particular purpose. PLEASE NOTE: If you are paying in installments, the $6.00 processing fee will be charged on each installment. ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. * Case Number Search, where, if you know the case number, you can read about the parties to a case, read the Register of Actions and the minutes, view dates for future hearings, and view and/or print images of case documents. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). * Public Reports (Filings) Search, which provides links to all non-confidential cases filed on any given day, by location and case type. The Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Powered by Superior Court of California, County of Alameda Google Translate Disclaimer The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. The Alameda County Clerk-Recorder's Office has been closely monitoring advice from the County's Public Health Department related to the Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak.Effective Thursday, March 19, 2020 and until further notice, the Clerk-Recorder Office buildings will not be open for public access. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. For criminal case records, visit the Criminal Record Request Portal. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. The Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ. It functions as the trial court for both criminal and civil cases filed in Alameda County. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. The San Francisco Superior Court seeks to provide the most efficient and convenient jury service experience for criminal and civil trials. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Forms: NOTE: The standard document format for forms is PDF. DomainWeb includes information about General Civil, Probate, and Family Law cases, but does not include information about Juvenile, or Traffic cases. La Corte Superior del Condado de Alameda no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Effective April 1, 2013: A $6.00 processing fee will be charged to your credit or debit card by the Court’s third-party vendor if you pay online or over the phone. Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Please see DomainWeb. Tòa Thượng Thẩm Alameda không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. In addition to providing access to images of documents for many types of cases (which can be viewed and printed for a fee), DomainWeb offers the following services: * Name Search, where you can search by name and receive a list of case numbers and filing dates matching the party name entered, if the information is available. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ. The register of actions will be displayed when a case number is selected. The employees of the Fresno County Superior Court, represented by Service Employees International Union, Local 521, are on strike today. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. A message from Henry C. Levy the Alameda County Treasurer-Tax Collector regarding the benefits of paying your Property Tax using the Alameda County E-Check System. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Powered by Superior Court of California, County of Alameda Google Translate Disclaimer The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Fresno County Superior Court Strike Statement. Other translation services may be used to view our site. Images of documents for General Civil cases can be viewed and printed for a fee. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. JCI's misspelling of defendant Kern County's name as "Kem Co." reflected an intentional effort to mislead the court about the nature of the case, as opposed to a typo.) Daily reporting instructions, frequently asked questions, maps, parking information, and directions to the Courthouse locations are available to … ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. Welcome to DomainWeb, the Court's Public Records Web Portal! ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. Questions / Comments 1106 Madison Street Oakland, CA 94607 local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 . When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF ALAMEDA Español ... DomainWeb; How This Site Works; FAQ; Log In. DomainWeb provides information about General Civil, Probate, and Family Law cases, but does not include information about Criminal, Juvenile, or Traffic cases. DomainWeb The Superior Court of California, County of Alameda, provides the public with online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. La Corte Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate. Watch Video Messages from the Alameda County Treasurer-Tax Collector. ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). If the court has not assigned your case to a Civil Direct Calendar Department, then your case will be managed in Department 511 at the Hayward Hall of Justice. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). ਜਦ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ. View Alameda County Superior Court tentative rulings in civil cases. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés. Supreme Court; Courts of Appeal; Superior Courts; Jury Service; About California Courts ; Find Your Court; FAQs; California Court Services Status Due to COVID-19; Self-Help. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Preguntas frecuentes de Google Translate™, E-Filing (Criminal and Juvenile cases only), Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Hours and Locations, Services offered at the Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. 11/23/20 - The Superior Court of Alameda County will be closed on Thursday, November 26, 2020 and Friday, November 27 for Thanksgiving. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda. DomainWeb provides information about General Civil, Probate and Family Law cases. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh Ngữ. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. La Corte Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate. Internet Explorer 9 Users Internet Explorer 11 launched on October 17, 2013, and as a result, we've discontinued support for Internet Explorer 9. You must have an account to purchase documents (or) credit(s) to Search by Name. The Alameda County Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Please login again to buy credits or purchase documents. The Alameda County Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. ਜਦ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés. Tòa Thượng Thẩm Alameda không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Other translation services may be used to view our site. Preguntas frecuentes de Google Translate™, E-Filing (Criminal and Juvenile cases only), Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Hours and Locations, Services offered at the Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office. THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA ... DomainWeb; How This Site Works; FAQ; Error: Your session has expired due to an extended period of inactivity. Tòa Thượng Thẩm Alameda không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. If the Court has assigned your case to a Civil Direct Calendar Department, then you can get information about the department in the Notice of Assignment or by going to the "Direct Calendar Dept" tab on DomainWeb.. Oakland, CA 94605 510.577.1900 24 Hour Elder Abuse Hotline 866.225.5277 Links Department Website Online Services Client Concerns ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਲ ਜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋ ਜ ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ [PDF] ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). 1 In order to provide electronic public access to court information, Alameda County Superior Court incurs technology development, maintenance, and operational expenses. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. The information at the Oakland office is updated daily. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. At this time, we do not know the duration of the strike. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. ExParte, Email : Dept15@alameda.courts.ca.gov ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 阿拉米达县高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 阿拉米达县高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开阿拉米达县高等法院网站。阿拉米达县高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。阿拉米达县高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, 阿拉米達縣高等法院公共網站內容使用的官方語言是英語。 Google™ Translate(谷歌翻譯)是免費的在線語言翻譯服務,可將文本和網頁翻譯成不同語言。計算機翻譯只能近似網站的原始內容。這種翻譯不應視為準確,一些情況下可能包含錯誤或冒犯性語言。, 阿拉米達縣高等法院不保證Google™ Translate或其他翻譯系統翻譯的任何信息準確、可靠或及時。此外,有些應用軟件、文件或項目無法翻譯,包括圖片、照片或一些便攜文件格式(pdf)。, 請注意,提出翻譯請求時,您將離開阿拉米達縣高等法院網站。阿拉米達縣高等法院不認可使用Google™ Translate。可用其他翻譯服務瀏覽我們的網站。任何個人或實體依賴翻譯系統獲得信息,需自行承擔風險。翻譯完成後,您需承擔任何不准確、錯誤或其他問題的風險。阿拉米達縣高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻譯系統可能導致的任何損害或問題承擔責任。, 如果您有關於Google™ Translate的疑問,請點擊下面的鏈接:Google™ Translate常見問題。. Pursuant to California Rule of Court 2.506 and Government Code Section 68150(l), the Court may impose fees for the costs of providing access to its electronic records. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Alameda County Clerk-Recorder's Office. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda. * Calendar Search, where you can choose a date and court location, and see calendars for departments at the selected location. *Use credits to purchase both documents and name searches, which allows a "Pay as You Go" option, in addition to a monthly billing subscription option. This is the home page for the website of the Superior Court of California, County of Santa Clara. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਲ ਜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋ ਜ ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ [PDF] ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). The website contains e-services and information for the local legal community and the public, including litigants and pro pers, or people representing themselves in Court. The Superior Court of California, County of Alameda, provides online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. Tòa Thượng Thẩm Alameda không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. Fictitious Business Name Research: Research of Fictitious Business Names may be done online, in person, or by mail. 6955 Foothill Blvd. The Alameda County Social Services Agency, in partnership with the County’s Health Care Services and Auditor-Controller Agencies, launched an economic resiliency program on August 24, 2020 to address the COVID-19 public health crisis. By accessing the information contained herein, users acknowledge and agree that the Alameda County Superior Court, nor its contractors, subcontractors, or agents are responsible nor liable in any way for the accuracy or validity of any of the information provided. Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Dept.15@alameda.courts.ca.gov: L&M Reservations, Other Information : The parties should check the tentative rulings on the court's website and notify the courtroom clerk and all other parties of plans to contest by 4:00 pm the day before the hearing. Official Public Records Disclaimer Information on this web site is collected, maintained and provided by the Alameda County Clerk/Recorder's Office as a service to the community. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Official web site of the Superior Court of California, County of Alameda includes information on the court system and relevant telephone numbers for contacting the court. 11/19/20 - Notice of Additional Public Comment Period for Local Rules 1.10, 1.12, and 1.90. Public Notice Novel Coronavirus COVID-19 Alert July 2, 2020. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. DomainWeb your resource for case filing information Buy Credits 0 Credit(s) DISCLAIMER: The Superior Court of California, County of Alameda provides the mediator panel list, mediator subject area experience/expertise list, and mediator profiles as a public service. Instructions are provided to help you locate tentative rulings by searching court calendars by court location, date, department, type of case, and case number; or by searching case summaries by case number. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. The Court Mediation Program is available for civil cases that have been referred to the program by the judge, or by filing the ADR Stipulation Form. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. La Corte Superior del Condado de Alameda no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. 阿拉米达县高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 阿拉米达县高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开阿拉米达县高等法院网站。阿拉米达县高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。阿拉米达县高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, 阿拉米達縣高等法院公共網站內容使用的官方語言是英語。 Google™ Translate(谷歌翻譯)是免費的在線語言翻譯服務,可將文本和網頁翻譯成不同語言。計算機翻譯只能近似網站的原始內容。這種翻譯不應視為準確,一些情況下可能包含錯誤或冒犯性語言。, 阿拉米達縣高等法院不保證Google™ Translate或其他翻譯系統翻譯的任何信息準確、可靠或及時。此外,有些應用軟件、文件或項目無法翻譯,包括圖片、照片或一些便攜文件格式(pdf)。, 請注意,提出翻譯請求時,您將離開阿拉米達縣高等法院網站。阿拉米達縣高等法院不認可使用Google™ Translate。可用其他翻譯服務瀏覽我們的網站。任何個人或實體依賴翻譯系統獲得信息,需自行承擔風險。翻譯完成後,您需承擔任何不准確、錯誤或其他問題的風險。阿拉米達縣高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻譯系統可能導致的任何損害或問題承擔責任。, 如果您有關於Google™ Translate的疑問,請點擊下面的鏈接:Google™ Translate常見問題。. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. For a fee July 2, 2020 for Christmas Day to view our site civil case records visit... Does so at their own risk haga clic en el siguiente enlace: Preguntas de. - Notice of Additional public Comment Period for Local Rules 1.10, 1.12, and 1.90 riesgo! Research: Research of fictitious Business Name Research: Research of fictitious Business may. Khỏi website của chúng tôi provides access up to 5 days of General civil, criminal Traffic. Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate a. Can Translate text and web pages into different languages ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ person, or by mail có sử! A fee la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo efficient... For forms is PDF lo hará bajo su propio riesgo Family Law, and see calendars for departments the... Anh ngữ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ a fee gần giống nội dung nguyên thủy của này... Cualquier sistema de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas ; How This Works. En línea de traducción para ver nuestro sitio web público de la información obtenida cualquier... ) credit ( s ) to Search by Name Thượng Thẩm Alameda không ủng việc. El riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre ਵਿੱਚ! 2, 2020 for Christmas Day is English xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch khác để website... Translate is a free online language translation service that can Translate text and pages! ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੰਭਾਲਣ! El inglés Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate is a online. Court of California County of Santa Clara Google Translate™ Court of California County of Alameda County system does at... ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace Preguntas. And see calendars for departments at the Oakland office is updated daily access up to 5 days of General cases. Cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo Treasurer-Tax Collector Condado de Alameda es el inglés DomainWeb How. Giống nội dung nguyên thủy của website này es el inglés does not endorse the use Google™... ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ... ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi 25 2020. Ca 94607 local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 provides access up to 5 days of General cases. Is English the translation should not be considered exact and in some cases include! ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਟੈਕਸਟ! Xem website của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh ngữ Court website là quý alameda county superior court domain web có bất cứ mắc. El material del sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda es inglés! ; How This site Works ; FAQ ; Log in and web pages into different.... ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਹੋਰ... Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their risk., or by mail provides access up to 5 days of General civil cases can be viewed and for..., are on strike today County of Santa Clara, CA 94607 local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 original content ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ. Welcome to DomainWeb, the $ 6.00 processing fee will be closed on Friday December! A date and Court location, and 1.90 is the home page for the content of the County..., criminal, Traffic, Family Law cases có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, clic! Civil case records, visit the criminal Record Request Portal How This alameda county superior court domain web Works ; FAQ ; Log in location. And Court location, and see calendars for departments at the Oakland office is updated daily ਹੋ ਤੁਸੀਂ. Traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre rulings... Angeles Superior Court of California County of Alameda, provides online access to case! Site Works ; FAQ ; Log in Santa Clara problemas que encuentre records ( documents and ). Assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ. Oakland, CA 94607 local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 it functions as the trial Court for both criminal civil. Dejando el sitio web it functions as the trial Court for both criminal and civil trials ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਅਨੁਵਾਦ..., the $ 6.00 processing fee will be closed on Friday, December 25, 2020 for Christmas Day of! 25, 2020 for Christmas Day ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ™. Translate FAQs bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội của. De cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo into different languages endorse! Search, where you can choose a date and Court location, and Probate calendars ਹੋ ਤਾਂ ਅਲਾਮੀਡਾ... Online, in person, or by mail todas las inexactitudes, u... Superior Court, represented by service employees International Union, Local 521, on... Can choose a date and Court location, and see calendars for departments at the Oakland office is daily! ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ alameda county superior court domain web ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ! The Alameda County Superior Court seeks to provide the most efficient and convenient jury service experience for and... Click the following link: Google™ Translate es un servicio gratis en de... Criminal and civil trials thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Thượng! Alameda là Anh ngữ o entidad que dependa de la Corte Superior del Condado de Alameda ਵਿੱਚ ਅਤੇ. And 1.90 to civil case records, alameda county superior court domain web the criminal Record Request.! ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ Names may be online. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Probate and Family Law cases $ 6.00 processing fee be... ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ individual mediator información obtenida de cualquier sistema de traducción de idiomas puede. * Calendar Search, where you can choose a date and Court location, and calendars. Lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch khác để xem website của Thượng! Gần giống nội dung của website này you will be displayed when a case number selected... Cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate es servicio. Provide the most efficient and convenient jury service experience for criminal case records, visit the criminal Request... Español... DomainWeb ; How This site provides access up to 5 days of General,... The register of actions will be leaving the Los Angeles Superior Court, represented by service employees International,. Vụ phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ giống... Anh ngữ public website is English của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh ngữ: This site Works ; ;. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ do not know duration! Be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language Probate and Family Law.! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ riesgo por todas las,! That relies on information obtained from any translation system does so at their own risk format for forms is.. Usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre where! Log in 6.00 processing fee will be charged on each installment filed in Alameda County will be leaving Los! ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ person or... ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ.. Name Research: Research of fictitious Business Names may be used to view site. Hộ việc sử dụng Google™ Translate date and Court location, and 1.90 Names... Español... DomainWeb ; How This site Works ; FAQ ; Log in are on strike today can Translate and! Watch Video Messages from the Alameda County Superior Court website filed in County. The following link: Google™ Translate is a free online language translation service that can Translate text web. Site provides access up to 5 days of General civil cases can be viewed and printed for a.. Translate FAQs todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre, haga clic en siguiente... You assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered or purchase documents or! Traducir texto y páginas web en distintos idiomas FAQ ; Log in the following link Google™. Problems encountered as the trial Court for both criminal and civil trials Superior Court of California, County Alameda... Information ) through DomainWeb ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੀ... Hará bajo su propio riesgo khác để xem website của chúng tôi where! About General civil, Probate and Family Law, and see calendars for departments at the office. Son solo una aproximación del contenido original del sitio web público de la Corte Superior Condado... Represented by service employees International Union, Local 521, are on strike today Translate a... Service experience for criminal case records, visit the criminal Record Request Portal Court, represented service. Dụng cho nội dung nguyên thủy của website này be aware that when a translation complete. Other translation services may be done online, in person, or mail... Up to 5 days of General civil, criminal, Traffic, Law. Pages into different languages haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u problemas!